İLKOKUL

"Ailemizin Öğrenmeye başlayan yeni üyeleri" 

‘Bizler onlara yeni bilgiler öğretiyoruz , Onlarda bizlere mutlu olmayı!’
Arte ilköğretim bölümünde I.sınıftan itibaren öğrencilerimiz drama yolu ile ilk disiplin kurallarını öğretmenleriyle birlikte oluştururlar. Bu uygulamalar, disiplin kurallarına uyumu kolaylaştırdığı gibi, öğrencilerimizin öz güvenlerinin gelişmesinde de büyük rol oynar. Öğretmenlerimiz derslerini daha kolay işler, arkadaşları ile ilişkilerinde daha pozitif bir tutum sergilemeye başlarlar.

Öğrencilerimiz akademik kazanımlarını elde ederken , Sosyal Kulüp aktiviteleri ile gelişimleri ve Spor etkinlikleri ile de bedensel gelişimleri desteklenir. Rehberlik biriminin desteğiyle geleceğe güvenle bakılıyor.

  • Akademik Başarı
  • Düşünme Becerisini Kazandırılması
  • Ödev-Etüt Saati
  • İngilizce ve Rusça Yabancı Dil Programı
  • Sosyal Faaliyetler
  • Veliler ile Sıkı Bir İşbirliği

Akademik Başarı

Arte Koleji’nde çocuklarımız, eğitimlerinin ilk yıllarında, “Çoklu Zekâ Kuramı”na uygun olarak, kendi istek ve yetenekleri doğrultusunda, ilgi duydukları alanda, eğitim-öğretim hayatlarını sürdürme fırsatını bulacaklardır.

Sözel zekâ anlamında;

• Okuma, dinleme ve anlatım etkinlikleriyle ön bilgilerini sınıfa sunacaklar.

Mantıksal zekâ anlamında;

• Stratejiler yaratma, olayları örüntülüme ve zamana uyarlanma becerileri kazanacaklar.

Bedensel zekâ anlamında;

• Ürün tasarlama, modeller yaratma, olaylara dans ve koreografiler uyarlama ve materyaller kullanma yetisi edinecekler.

Görsel zekâ anlamında;

• Sanat yapıtları yaratma, duvar resimleri tasarlama ve grafik kullanma farklılıklarını yakalayacaklar,

Ritmik zekâ ankamında;

• Öğrenmeyi geliştirmeye destek için, müzikal destek ile sunular yapmayı kavrayacaklar.

Sosyal zekâ anlamında;

• Gruplar halinde ya da bireysel olarak kuralları belirleme ve birilerine bir şeyler öğretme rolünü öğrenecekler.

Bireysel zekâ anlamında;

• Betimleme, yargılama, amacı açıklama ve dönüt alma gibi kazanımlar elde edecekler.

Düşünme Becerisi Kazandırılması

Düşünme; gözlem, tecrübe, sezgi, akıl yürütme ve diğer yollarla elde edilen bilgiyi kavramsallaştırma, uygulama, analiz ve değerlendirmenin disipline edilmiş şeklidir. Düşünme “mevcut bilgilerden başka bir şeye ulaşma” ve “eldeki bilgilerin ötesine gitme” şeklinde de tanımlanabilir. Bu tanımlardan yola çıkarak, Arte Koleji’nde öğrencilerimize kazandırmayı hedeflediğimiz düşünme türleri;

  • Eleştirel düşünme,
  • Problem çözme,
  • Bilimsel düşünme,
  • Analitik düşünme,

Arte Koleji’nde öğrencilerimize kazandırılan düşünme becerileri sayesinde Merak etme, sorgulama, gözlem ve araştırma yapma, yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme gibi becerilerini geliştirerek, bilimsel düşünme yetenekleri artar.

Ödev – Etüt Saati

İlköğretim öğrencilerimiz ödevlerini ve konu eksiklerini her gün belirlenen saatlerde öğretmenleri eşliğinde okulumuzda tamamlamaktadırlar. Ödev yapımında öğrencinin destek ihtiyacı öğretmen tarafından daha sıkı takip edilerek öğrencinin eksiği ve yanlış bilgiler edinme olasılığı ortadan kalkar.

İngilizce Ve Rusça Yabancı Dil Programı

Yabancı dil öğretimi uzun vadeli süreklilik taşıyan ve çocuğun beyin gelişiminde etkili olan bir olgudur. Bu bilinçle kurumumuzda öğrencilerimizi; “Yabancı dil öğrenmek bir eğlencedir” fikrine inandırmak, İngilizce ve Rusçayı, temel dört dil becerisi olan -anlama, konuşma, okuma ve yazmada – kendini en iyi düzeyde ifade edebilir düzeye getirmek, , aktif dinleme ve konuşma becerilerini kazandırmak vtemel hedeflerimiz arasındadır.

İlköğretim 1,2, 3, ve 4. Sınıflarda yabancı dil eğitimi anadili İngilizce ve Rusça olan öğretmenler tarafından haftada 10 saatlik programlarda verilir. İlkokulumuzda zorunlu 2nci yabancı dil olarak Rusça dil eğitimi 2nci sınıftan itibaren verilmektedir. Öğrencilerimizin hikaye, roman okuma etkinliklerinin yanında edebi becerilerini ve yaratıcılıklarını kullandıkları öykü yazma, kelime bilgisi geliştirici çalışmalar ve oyun sahneleme gibi aktiviteleri de öğretmenlerinin yönlendirmeleri ile, her iki dilde de diğer kültür ve yaşamları tanımaları hedeflenmektedir.

Sosyal Faaliyetler

Sosyal ve bedensel etkinlikler her öğrencinin başarısını destekleyen en büyük unsurlardan biridir. Öğrencinin,sosyal aktivitelerde özgüven kazanması ve hayata daha sağlam hazırlanmazı bu açıdan çok önemlidir.Biz Arte olarak sosyal ve bedensel etkinliklere bu nedenle çok önem vermekteyiz. Çocuk yaşadığı çevrede daima başkaları ile ilişki halindedir.Çocuk oyunlarının çoğunda sosyal bir yapı vardır.Oyunla çocuk sorumluluklarını ve bireylerin kişiliklerini öğrenir.Oyunla çocuk meslek gruplarını ve onların rollerini kavrar, problem çözmeyi öğrenir.Böylece sosyal ve bedensel gelişmey- le toplumsallaşmayı , başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duymayı,kendi hak ve özgürlüklerini korumayı ,yardımlaşmayı paylaşmayı ,kazanmayı ve kaybetmeyi öğrenir.Hayal gücü,el-göz koordi- nasyon becerileri gelişir.

Veliler İle Sıkı Bir İşbirliği

Okulumuzda rutin veli toplantılarının yanı sıra her öğrenciye özel olarak bir toplantı daha gerçekleşti- relerek öğrencinin birebir kontrolü sağlanır.

YUKARI