Test-Envanterler

Bireyi Tanıma Teknikleri

Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve öğrencinin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür.

Bu çalışmalarda dikkat edilmesi gereken konular:

a) Öğrencinin yetenek, ilgi, istek, meslekî değer, başarı gibi bireysel özellikleri ile sosyal, kültürel özellikleri olabildiğince çok boyutlu olarak ele alınır.

b) Bilgilerin toplanmasında, değerlendirilmesinde ve kullanılmasında bilimsel standartlara uyulur.

c) Bu çalışmalarda uygulanan ölçme aracı, yöntem ve tekniklerin kullanılması bir amaç değil araçtır.

d) Bireyi tanıma faaliyetlerinde temel amaç; öğrencinin kendini tanımasıdır. Öğrenci hakkında elde edilen bilgiler, onun gelişimini desteklemek için kullanılır.

e) Bireyi tanıma çalışmaları bir süreç dâhilinde yürütülür.

f) Elde edilen bilgiler bütün olarak değerlendirilir.

TARİH                      ENVANTER-TEST ADI                                                                

20.09.2017                 Tümel Çoklu Zekâ Envanteri            

26.09.2017                 Öğrenme Stilleri Testi

02.10.2017                 Otobiyografi

05/06.09.2017            Snellen Göz Taraması

11.10.2017                 Problem Tarama Envanteri

23.10.2017                 Öğrenci Farkındalık Endeksi Envanteri

31.10.2017                 Devamsızlık Nedenleri Anketi

22.11.2017                 Sosyometri

20.12.2017                 Başarısızlık Nedenleri Anketi

10.01.2018                 Holland Kişilik Envanteri

12.02.2017                 Sınav Kaygısı Ölçeği

14.03.2018                 Kime Göre Ben Neyim Anketi

11.04.2018                 Trend Kariyer Testi

 

Bireyi Tanıma Teknikleri Kapsamında yıl içerisinde toplam 13 adet test-envanter uygulanacaktır.             

 

Tümel Çoklu Zekâ Envanteri

Bu envanterin amacı öğrencinin bilgilenme, bilgiyi içselleştirme, bilgiyi işleme süreçlerinde baskın olarak hangi zeka türünü kullandığını tespit etmek, bu zeka kategorisine uygun öğrenme-öğretme süreci farkındalığı yaratmak, geliştirilebilir zeka türünü fark etmek ve gelecekteki muhtemel kariyer fırsatlarına yol çizmektir.

Öğrenme Stilleri Testi

Her insanın algılama ve öğrenme biçimi farklıdır. Bu envanter öğrencinin baskın olan öğrenme stilini tespit etmek amacıyla uygulanmaktadır. Öğrencinin kendisini tanıması, öğretmenin öğrenciyi tanıması, öğrenme stratejilerinin öğrencilerin bireysel farklılıklarına göre düzenlenmesi açısından önem arz eden bir testtir.

Otobiyografi

En önemli bireyi tanıma tekniklerinden biri olan otobiyografi, öğrencinin yaşantısını yazılı olarak anlattığı bir ankettir. Otobiyografide amaç kişinin geçmiş yaşantısına ilişkin tutumunu ve ihtiyaçlarını tespit edebilmektir.

Snellen Göz Taraması

Akademik başarı da görme kusurları oldukça belirleyici olabilmektedir. Bu test öğrencinin görme kusurlarının tespit edilmesi amacıyla tedbir amaçlı uygulanan bir testtir. Şüpheli bir bulgu durumunda öğrencinin ailesinin bilgilendirilmesi, bir göz doktoruna yönlendirilmesi ve tedavisi amaçlanır.

Problem Tarama Envanteri

Öğrencilerin sağlık, okul, öğretmen, ders, aile, toplumsal ilişkiler, mesleki gelecek ve kişilik alanlarındaki problemlerini ortaya çıkarmak ve bu problemlerin giderilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir.

Öğrenci Farkındalık Endeksi

Bu test öğrencinin verimli ders çalışma sürecini birçok değişkene bağlı olarak inceleyip, aksama olabilecek alanlarda farkındalık sağlamamızı ve önlem almamızı sağlıyor. Öğrenciye değerlendirilme sonucunda verilen makale ile öğrencinin farkındalığını yapılandırıyor.

Devamsızlık Nedenleri Anketi

Öğrencilerin okul devamsızlığına neden olan faktörlerin tespit edilmesi ve tespit edilen sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik rehberlik hizmetlerinin planlanmasında kullanılır.

Sosyometri

Sosyometri; grup içindeki bireylerin birbirine karşı olan sosyal mesafelerini belirlemeye ve grubun üyeleri arasındaki etkileşimi saptamaya yarayan bir tekniktir. Sosyometride amaç grup içi dayanışmayı tespit edip, çatışmaları ve uyumsuzlukları azaltmaktır.

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Bu anket akademik başarısızlığı süreklilik arz eden öğrencilere uygulanmaktadır. Anketin amacı başarısızlık nedenlerini tüm yönleriyle saptayıp, bu veriler doğrultusunda rehberlik programı düzenlemektir.

Holland Kişilik Envanteri

Envanter; Holland’ın belirlemiş olduğu 6 kişilik tipinden (Gerçekçi, Geleneksel, Girişimci, Sosyal, Yaratıcı, Araştırmacı) baskın olanını tespit etmemizi sağlıyor. Bu kişilik tiplerinin eğilimli olduğu meslek tercihlerinden, sosyal çevre tipolojisinden, öğrenme biçimlerinden de faydalanmamıza yarıyor.

Sınav Kaygısı Ölçeği

Öğrencilerde sınav kaygısı yaşayan öğrencilerin kaygı düzeyini belirlemek, sınav kaygısının nedenlerini ortaya çıkarıp, çözüm yollarını bulmak amacıyla kullanılır. Ölçektenöğrencilerin genel sınav kaygısı, zihinsel tepkileri, bedensel tepkileri, gelecekle ilgili endişeleri, kendisini nasıl gördüğüyle ilgili endişeleri ve başkalarının görüşlerinden etkilenme boyutları hakkında ayrıntılı bilgi elde edilir.

Kime Göre Ben Neyim Anketi

Testin amacı öğrencinin kendisini nasıl algıladığını ve başkalarının gözünden nasıl algıladığını konusundaki görüşlerini öğrenmektir ve sınıfın sosyal yapısını tanımaktır. Bu testle, öğrencilerin birbirlerine yönelik olumlu ve olumsuz algılamalarını ortaya çıkartarak, olumsuz algı ve tutumları ortadan kaldırmaya, olumlu algılamaları da pekiştirmeye yönelik rehberlik çalışmaları yapılır.

Trend Kariyer Testi

 Trend kariyer testi öğrenciyi analitik bir taramadan geçirerek, seçimleri ve deneyimleri doğrultusunda 6 adet farklı performans puanı hesaplayarak baskın olan ilk üç profil hakkında detaylı rapor sunmaktadır. 3 trend raporunuzu okuduktan sonra da kendinize ilişkin iç görünüzü derinleştirerek kariyer planlamanızı bu sonuçlara göre daha doğru yapmanızı sağlar.

YUKARI